Αισθητηριοκινητική μάθηση σε 3D περιβάλλον

Παιχνίδια i-Treasures

1. Παιχνίδι Ανθρώπινο Beat boxing (ΑBB)

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να μάθει στον παίχτη τα βασικά του beat box. Σε αυτό το παιχνίδι ο παίχτης μπορεί: α) να μάθει τι είναι το ΑΒΒ, και ποιοι αισθητήρες χρησιμοποιούνται σε αυτό το παιχνίδι, β) να παρατηρεί την εκτέλεση ενός ειδικού από διαφορετικές προοπτικές, και γ) να εξασκηθεί σε κάποιους ήχους και να συγκρίνει την εκτέλεση του/ της με αυτή των πραγματικών ειδικών.

2. Παιχνίδι Τσάμικο

Στόχος αυτού του παιχνιδιού είναι να διδάξει τα βασικά του τσάμικου χορού, ενός δημοφιλή παραδοσιακού λαικού χορού της Ελλάδας, γίνεται με τη μουσική 3⁄4 μετρητή. Σε αυτό το παιχνίδι ο παίχτης μπορεί : α) να μάθει τι είναι το Τσάμικο, και ποιοι αισθητήρες χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι, β) να παρατηρήσει την εκτέλεση ενός πραγματικού ειδικού από διαφορετικές προοπτικές, καθώς επίσης και τα βασικά βήματα για τον χορό αυτό και γ) να εξασκηθεί στα βασικά βήματα και να συγκρίνει την εκτέλεση του/ της με αυτή ενός πραγματικού.

3.  Παιχνίδι Αγγειοπλαστικής

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να διδάξει τα βασικά της κεραμικής τέχνης. Σε αυτό το παιχνίδι ο παίχτης μπορεί: α) να μάθει τι είναι η κεραμική τέχνη, ποιοι αισθητήρες χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι, β) να παρατηρήσει την εκτέλεση ενός πραγματικού ειδικού από διαφορετικές προοπτικές, καθώς και τις βασικές χειρονομίες της αγγειοπλαστικής, και γ) να εξασκηθεί στις βασικές χειρονομίες και να συγκρίνει την εκτέλεση του/ της με αυτήν ενός πραγματικού ειδικού.

4.  Παιχνίδι Σύνθεσης Σύγχρονης Μουσικής 

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να διδάξει την χρήση των νέων άυλων μουσικών οργάνων, η οποία χαρτογραφεί τις φυσικές χειρονομίες που εκτελούνται σε ένα πραγματικό περιβάλλον μουσικής/ φωνητικών τμημάτων. Σε αυτό το παιχνίδι ο παίχτης μπορεί: α) να μάθει τι είναι η σύγχρονη μουσική σύνθεση, ποιοι αισθητήρες χρησιμοποιούνται, β)να παρατηρήσει την εκτέλεση ενός πραγματικού ειδικού από διαφορετικές προοπτικές, και γ) να εξασκήσει τις βασικές χειρονομίες και να συγκρίνει την εκτέλεση του με αυτή ενός πραγματικού ειδικού.

5. Παιχνίδι Βυζαντινής Μουσικής

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να διδάξει το πρώτο πλήρες σχέδιο ψαλμωδίας ενός ύμνου. Σε αυτό το παιχνίδι ο παίκτης θα είναι σε θέση: α) να μάθει τα βήματα της βασικής εκπαίδευσης πριν από την ψαλμωδία β) να παρατηρεί και να ακούει κάθε βήμα της εκτέλεσης τους ειδικού από διαφορετικές προοπτικές (zoom) κι γ) ο παίκτης θα είναι σε θέση να εξασκήσει την ηχητική δραστηριότητα και στη συνέχεια, να την αναπαράγει, συγκρίνοντας την ψαλμωδία του με αυτή του ειδικού. Στο τέλος του παιχνιδιού, θα είναι σε θέση να αναπαράγει (μόνος) τον ύμνο της βυζαντινής μουσικής.

6. Παιχνίδι χορού Calus

Το παιχνίδι διδάσκει τον παραδοσιακό χορό της Ρουμανίας Căluş. Περιέχονται δύο δραστηριότητες με αρκετές ασκήσεις. Οι δραστηριότητες διδάσκουν τα βασικά μοτίβα κίνησης του χορού Calus, συνθέτοντάς τα σταδιακά από τα απλά βήματα. Ο σχεδιασμός του παιχνιδιού και οι λειτουργίες είναι παρόμοιες με αυτές του παιχνιδιού του Τσάμικου.

7. Παιχνίδι χορού Walloon

Το παιχνίδι του χορού της Βαλονίας στοχεύει στη διδασκαλία 3 βασικών βημάτων του χορού αυτού. Δύο δραστηριότητες έχουν συμπεριληφθεί προκειμένου να διδαχτούν αυτά τα βασικά βήματα σε λειτουργία προς τα εμπρός και πίσω, ενώ μια τρίτη δραστηριότητα στοχεύει στην εφαρμογή ορισμένων από αυτά τα βήματα σε μια χορογραφία.